Algemene voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de kamer van koophandel Veluwe en Twente onder nr. 06089530.

Reikwijdte:
Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle goederen en/of diensten die door Quartier B.V. verkocht worden aan kopers. Afwijkingen van deze voorwaarden of andere voorwaarden die door de koper bedongen, gelden niet tenzij voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard. Onder koper wordt verstaan een ieder die onze artikelen koopt en/of enige overeenkomst met ons aangaat of wenst aan te gaan. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoop overeenkomst, is die bepaling tevens van (overeenkomstige) toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk  schriftelijk met Quartier B.V. overeengekomen, zijn geen afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing.

Levering:

Leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de regels van de Incoterms® 2020. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering Ex Works plaats en gaat het risico van verlies van goederen op koper over. 

Adviezen, bestellingen en offertes:

Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat Quartier B.V. aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven nettoprijzen is gebonden gedurende een periode van 21 dagen, te rekenen van de verzending van de desbetreffende prijsofferte. Alle door Quartier B.V. geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en elke andere belasting die mogelijk van toepassing is op producten. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Een speling van 10% is toegelaten met dien verstande dat de koper verplicht is 10% meer of minder te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg, resp. 1 liter. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van het moment van de ontvangst van de order. 

Prijs en betaling:

Tenzij tussen koper en Quartier B.V. anders overeengekomen is zijn de prijzen voor goederen zoals geoffreerd. Vanaf EUR 350 geldt Franco levering anders brengt Quartier B.V. de koper EUR 35 in rekening. Bij minder dan 150 liter wordt er EUR 5,99 in rekening gebracht voor verpakkingskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Quartier B.V. is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Quartier B.V. rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Quartier B.V. op vergoeding van alle schaden, kosten en interesses door koper. Quartier B.V. stuurt facturen naar koper voor alle verkochte goederen. Koper zal de facturen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum in de valuta zoals aangegeven voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet gerechtigd om betaling in te houden op grond van korting, verrekening etc. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is de koper aan Quartier B.V. een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarvan de betalingstermijn is overschreden. Betalingen zijn alleen geldig die op de door Quartier B.V. wijze zijn verricht. Het staat Quartier B.V. vrij om ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien de koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakte bedrag blijkt dat de koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen. 

Eigendomsvoorbehoud:

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Quartier B.V. tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Quartier B.V. of koper volledig door koper zijn gekweten. Het eigendom van de goederen blijven berusten bij Quartier B.V. tot de koper alle gefactureerde en aan Quartier B.V. verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. De goederen kunnen terstond door Quartier B.V. worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Quartier B.V. aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Bedrijfsnaam en emballage:

Quartier B.V. behoudt zich het recht om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.  Slechts binnen 2 maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening is gebracht geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan Quartier B.V. vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door Quartier B.V. niet teruggenomen.

Klachten:

1. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Quartier B.V. worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het  beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 7 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 7 dagen nadat de koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 2 maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van een door de verkoper aan te wijzen onafhankelijk instituut, waarbij de kosten van onderzoek en rapportage ten laste komen van de in het gelijkgestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van de geleverde verfproducten kan door Quartier B.V. met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het verfinstituut van TNO, waarbij de kosten van rapportage voor rekening van de in de ongelijk gestelde partij komen.
7. De schadevergoedingsplicht van Quartier B.V. ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. Quartier B.V. is nimmer aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.
9. Alleen klachten over de factuur / afgetekende pakbonnen die binnen 7 dagen gesteld worden nemen wij in behandeling.

Overmacht:
Quartier B.V. is nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming van nakoming van een verbintenis indien de nakoming (in)direct belemmerd wordt door oorlog, onvoldoende transportfaciliteiten, defecten aan machines, grondstofbevoorrading, brand, staking, arbeidsgeschil, overheid hetzij buitenlands of nationaal, hetzij geldig of ongeldig of enige andere oorzaak van eenzelfde of andere aard buiten de controle van Quartier B.V.. Zodra dit langer duurt dan 4 maanden wordt Quartier B.V. ontslagen van alle leveringsverplichtingen.

Eigendom:
Koper heeft geen recht op enige vorm van ontwerpen, patenten, auteursrechtelijk beschermde werken, topografische rechten, hands- of service rechten, domeinnamen, bedrijfsgeheimen, kennis en welk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan ook.

Geschillen:
Tenzij Quartier B.V. en koper hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen inbegrepen kortgeding en verlof tot beslaglegging, welke tussen Quartier B.V. en koper mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementenrechtsbank, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.